Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, olvassa el alaposan Általános Szerződési Feltételeinket, hiszen rendelése leadásával elfogadja a jelen dokumentumban leírtakat!

Amennyiben webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával, termékeinkkel vagy az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos kérdése van, az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot:

Az Eladó adatai:

Cégnév:
Székhely:
Postacím:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartásba vevő hatóság neve:
Képviselő neve:
Weboldal cím:
E-mail cím:
Mobilszám:
PRODUKTUM GENERÁL Korlátolt Felelősségű Társaság
6500 Baja, Venyige utca 39. B. ép.
6500 Baja, Venyige utca 39. B. ép.
26780300-2-03
11732033-22825492-00000000 (OTP Bank Nyrt.)
03-09-132834
Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
Fekete János
produktumgeneral.hu
vezetoseg@produktumgeneral.hu
+36 20/559-2357

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév:
Székhely:
Weboldal cím:
HostingBazis Bt.
4642 Tornyospálca, Mándoki utca 40.
https://hostingbazis.hu/

Fogalmak:

Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói Szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Jótállás: a Fogyasztói Szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

 • jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
 • kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul

Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

Termék: webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság

Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

Webshop: webshopunk, melyen keresztül a szerződéskötés megvalósul

Vonatkozó jogszabályok:

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát az Általános Szerződési Feltételek is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk a Fogyasztót és az Eladót megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön rendelése leadásával elfogadja cégünk Általános Szerződési Feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával.

Árak:

Az árak forintban értendők. Áraink nettó árak, melyek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket, illetőleg tevékenységünket illető kifogásait a következő elérhetőségeinken keresztül juttathatja el hozzánk:

  Postai cím:
  E-mail cím:
  Telefonszám:
  6500 Baja, Venyige utca 39. B. ép.
  vezetoseg@produktumgeneral.hu
  +36 20/559-2357

  A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben szóban is közölheti panaszát. A panasz vonatkozhat az Eladó részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

  A szóbeli panaszt cégünk haladéktalanul kivizsgálja és a lehetőségeknek megfelelően megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek másolati példányát eljuttatjuk a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja.

  A panaszról felvett jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
  • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
  • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
  • Az Eladó nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
  • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
  • A panasz egyedi azonosítószámát

  Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

  Az Eladó a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint az Eladó Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

  Abban az esetben, ha az Eladó és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

  Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

  A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

  Bírósági eljárás:

  A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

  Békéltető Testületi eljárás:

  Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

  A Békéltető Testületi eljárásban az Eladót együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján az Eladó köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

  Ha az Eladó székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, az Eladó együttműködési kötelezettsége a fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

  Amennyiben az Eladó a fenti együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

  A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

  A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • A Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
  • A fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
  • A Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
  • A Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
  • A Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
  • A Testület döntésére irányuló indítványt
  • A Fogyasztó aláírását
  • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

  Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy annak másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó.

  Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

  További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

  A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

  Budapesti Békéltető Testület
  Székhely: Budapest
  Illetékességi terület: Budapest
  Elérhetőség:
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
  Telefonszám: 06-1-488-2131
  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Honlap: bekeltet.bkik.hu

  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
  Székhely: Miskolc
  Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye
  Elérhetőség:
  Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Telefonszám: 06-46-501-090
  E-mail: bekeltetes@bokik.hu
  Honlap: bekeltetes.borsodmegye.hu

  Fejér Vármegyei Békéltető Testület
  Székhely: Székesfehérvár
  Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye
  Elérhetőség:
  Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
  Telefonszám: 06-22-510-310
  E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
  Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

  Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
  Székhely: Debrecen
  Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
  Elérhetőség:
  Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
  Telefonszám: 06-52-500-710
  E-mail: bekelteto@hbkik.hu
  Honlap: hbmbekeltetes.hu

  Baranya Vármegyei Békéltető Testület
  Székhely: Pécs
  Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye
  Elérhetőség:
  Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
  Telefonszám: 06-72-507-154
  E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
  Honlap: baranyabekeltetes.hu

  Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
  Székhely: Szeged
  Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye
  Elérhetőség:
  Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszám: 06-62-554-250/118
  E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu
  Honlap: bekeltetes-csongrad.hu

  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
  Székhely: Győr
  Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye
  Elérhetőség:
  Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszám: 06-96-520-217
  E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
  Honlap: bekeltetesgyor.hu

  Pest Vármegyei Békéltető Testület
  Székhely: Budapest
  Illetékességi terület: Pest Vármegye
  Elérhetőség:
  Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
  Telefonszám: 06-1-792-7881
  E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
  Honlap: panaszrendezes.hu

  Online vitarendezési platform:

  Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

  Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

  Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

  Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

  Szerzői jogok:

  Jelen weboldal tartalma szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

  Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:

  Abban az esetben, ha az Általános Szerződési Feltételek egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

  Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

  A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség a megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért felelősséget nem vállalunk. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát és a szállítási címként megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károkat, költségeket Önre hárítani. A hibás adatbevitel miatt meghiúsult teljesítésért felelősséget nem vállalunk.

  Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

  Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése:

  Webshopunkon keresztül bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése.

  Egy második e-mailben igazoljuk vissza az Ön ajánlatát, ekkor jön létre a szerződés.

  Fizetési módok:

  Banki átutalás:

  A fizetés történhet banki átutalással. A megrendelés feldolgozását követően kollégánk elküldi Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. Miután utalása beérkezett, átadjuk csomagját a futárszolgálatnak kiszállítás céljából, vagy egyeztetünk Önnel a személyes átvétel módjáról és idejéről.

  Átvételi módok:

  MPL futárszolgálat:

  Házhozszállítás esetén érvényes szállítási díjak. Szállítási idő: feladástól számított 1-2 munkanap.

  Telephelyünkön, a gyártást követően lehetősége van a megrendelt termékek saját járművel való elszállítására (személyes átvétel).

  Ennek időpontjáról és lehetőségeiről vegye fel elérhetőségeink egyikén a kapcsolatot!

  Teljesítési határidő:

  A teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számítva 10-15 munkanap. Az ezen határidőtől való eltérést e-mailben jelezzük.

  Jogfenntartás és kikötés:

  Ha Ön korábban rendelt tőlünk terméket, de azt kiszállításkor nem vette át (kivéve azon esetet, melyben elállási jogával élt), illetve a csomag „Nem kereste” jelzéssel visszajött hozzánk, csak abban az esetben vállaljuk a megrendelés teljesítését, amennyiben a vételárat és szállítási költséget előre kifizeti.

  Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

  Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:

  Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül.

  Ön közvetlenül a gyártótól vásárol.

  Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.

  Elállási jog a következő esetekben nem gyakorolható:

  Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

  1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
  8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
  10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
  11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
  12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

  Kellékszavatosság:

  Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás:

  A Fogyasztói tájékoztató ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

  Kérheti a termék javítását vagy cseréjét, kivéve, ha az Ön által választott lehetőség teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára aránytalan többletköltséggel járna.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

  Az Ön kötelessége a hibát annak felfedezését követően haladéktalanul, legkésőbb 2 hónapon belül jelezni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

  A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást cégünk nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően viszont Önnek kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  Termékszavatosság:

  Milyen esetben élhet Ön termékszavatossági jogával?

  A termék hibája esetén választása szerint Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti.

  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

  A termék hibás, ha a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

  Ön termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét csakis az ingó dolog gyártójával/forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Önnek kell bizonyítania a termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén.

  Milyen esetben mentesül a gyártó/forgalmazó termékszavatossági kötelezettsége alól?

  A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • A hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
  • A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered
  • A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba

  A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő 1 okot bizonyítania.

  Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre/kijavított részre vonatkozóan érvényesítheti kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben.

  Jótállás:

  Milyen esetben élhet Ön jótállási jogával?

  Hibás teljesítés fennállása esetén a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.

  Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását a tartós fogyasztási cikkek, mint a műszaki cikkek, gépek, szerszámok esetén, melyek vételára meghaladja a 10.000 Ft-ot.

  Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg Önt a jótállás alapján?

  A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet meghatározza a kötelező jótállás eseteit. Az ezen kívül eső termékek esetén Cégünk nem vállal jótállást. Jótállási igényt a jótállási határidőn belül lehet érvényesíteni. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására megfelelő határidőn belül nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban kijelölt határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már lejárt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat szükséges alkalmazni. A jótállás időtartama 1 év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása vagy az üzembe helyezés (amennyiben azt az Eladó végzi), napjával kezdődik. Az egy éven túli jótállással kapcsolatos ügyekben kérjük, forduljon a gyártóhoz!

  Három munkanapon belüli csereigény:

  Webáruházunkban történt vásárlás esetén megilleti Önt a 3 munkanapon belüli termékcsere joga. 3 munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetén érvényesíthet, mely szerint, ha 3 munkanapon belül érvényesíti csereigényét, az Eladónak úgy kell értelmeznie, hogy a termék eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

  Mikor mentesül az Eladó jótállási kötelezettsége alól?

  Az Eladó jótállási kötelezettsége alól kizárólag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet.

  A vásárlás menete:

  A vásárlás menete során a csillaggal jelölt adatbeviteli mezők kitöltése kötelező.

  1. A termék adatlapján az esetlegesn színvariáció kiválasztása és a mennyiség megadása után kattintson a “Kosárba teszem” gombra! Amikor a termék a Kosárba belekerül megtekintheti annak tartalmát. Amennyiben változtatni szeretne a mennyiségen, írja be a megfelelő számot a mennyiség mezőbe, majd kattintson a “Kosár Frissítése” gombra. A kosárban a termékeket törölheti a termék melletti “X” gombbal.

  2. Amennyiben a Kosár menüben rákattint a termék nevére, visszakerül az iménti termék adatlapjára.

  3. Járjon el az 1-es pontban leírtak szerint minden megvásárolni kívánt termék esetében.

  4. A kosárban található “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva haladhat tovább a megrendelés folyamatában. Amennyiben már regisztrált és belépett felhasználónk egyből az adatok ellenőrzéséhez kerül, ellenkező esetben a megrendelés teljesítése lehetőségének biztosítása érdekében ki kell tölteni a személyes vagy céges, illetve szállítási adatokat. Az adatok kitöltése/ellenőrzése után kattintson a “Megrendelés elküldése” gombra.

  5. A megrendelés leadásnak utolsó lépéseként kérjük olvassa el figyelmesen az Adatkezelési tájékoztatót és az Általános Szerződési Feltételeket, majd ha egyetért a benne foglaltakkal, jelölje be a jelölőnégyzetet.

  6. A rendelésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja.

  7. Kiszállítás esetén a rendelés feldolgozása után kollégánk email-ben vagy telefonon értesíti a szállítási díjról és a termékek várható gyártási idejéről, valamint a fizetendő előleg mértékéről. Amennyiben ezeket elfogadja, a csomagot elkészítjük, majd feladásra kerül. Amennyiben a megrendelt termékeket telephelyünkről saját járművel kívánja elszállítani (személyes átvétel), a rendelés feldolgozása során erről is egyeztetünk Önnel.

  A megrendelés akkor válik élővé, ha azt az ügyfélszolgálat telefonon/e-mailben visszaigazolja.